Algemene verkoopsvoorwaarden (vanaf 01/01/2023)

Art. 1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op deze website Koken De Graef en op alle overeenkomsten met de klant.

Art. 2: PRIJZEN

2.1 Koken De Graef houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.

2.3 Koken De Graef kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- en afbeeldingsfouten.

Art. 3 : EIGENDOMSRECHT

Koken De Graef heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen (bord en soepbeker) in rekening te brengen aan de koper ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal.

of

De goederen, bord en soepbeker, waarop/waarin de maaltijd wordt geleverd, blijven de eigendom van de verkoper. Bij verlies, breuk of beschadiging zal dit aangerekend worden.

Art. 4: BETALING

4.1 De klant kan kiezen uit de verschillende betalingsvoorwaarden. De betaling kan gebeuren via overschrijving of via kontante betalingen.

4.2 Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binen 7 werkdagen. In geval van wanbetaling van het geheel, zal Koken De Graef de klant automatisch in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een intrest van 1% per maand eisbaar n een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Koken De Graef het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op de schadevergoeding.

Art. 5: LEVERING EN/OF AFHALING

5.1 Leveringen gebeuren uitsluitend in de opgegeven dorpen.

5.2 Afhaling gebeurt in de Handelstraat 61 1840 Londerzeel-Malderen.

Art. 6: AFBEELDINGEN EN FOTO'S

6.1 Foto's, afbeeldingen en teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

Art. 7: WACHTWOORD EN ACCOUNT

7.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor ieder gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

7.2 Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Art. 8: HERROEPSRECHT

8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant op 'bevestig' heeft geklikt via onze online bestelling. Ook een schriftelijke bestelling, bestelling via SMS, Whatsapp, Messenger, telefonische bestelling wordt als definitief geacht.

Art. 9 : AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Een klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde dagschotels.

9.2 De dagschotel en de soep wordt onverwijld op de gewenste temperatuur geleverd. Vanaf het moment dat de klant de dagschotel en soep bij ons afhaalt, of geleverd krijgt, is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygine m.b.t. de afgehaalde of geleverde dagschotel en soep. Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 5 C worden bewaard.

Art. 10: ANNULATIE

10.1 Bij annulatie is Koken De Graef ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen. Bij annulatie 1 uur voor levering/afhaling wordt 100 % in rekening gebracht. Weigering bij levering wordt eveneens 100 % in rekening gebracht.

Art. 11: OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Koken De Graef waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in toegeleverde producten anderzijds, ook lekkage op eigen locatie, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.

Art. 12: KLACHTEN

12.1 Alle klachten dienen aangetekend geschreven worden aan: Koken De Graef, Ten Hove 28, 9255 Buggenhout. De datumstempel van de Post geldt als bewijs. Elke betwisting van het eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren.
De klant verbindt zich ertoe eventuele geschillen eerst te proberen op te lossen in overleg en dialoog met Koken De Graef.

12.2 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de verkoper. Klachten worden binnen de 10 dagen afgehandeld.

Art. 13: GESCHILLEN

13.1 Op overeenkomsten tussen de verkopen en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.